A Kosársuli Adó 1 százalék Facebook nyereményjáték-szabályzat

 1. A Játék és a Szervező

 Jelen szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) a Hódmezővásárhelyi Kosársuli SE. (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Németh L. u. 18. adószám: 18454040-2-06)  (továbbiakban: Szervező) által kezelt és karbantartott https://www.facebook.com/vasarhelyikosarsuli Facebook oldalon futó üzenőfali nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.  

 1. Kik vehetnek részt a Játékban?

2.1.      A Játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező, nagykorú és cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki érvényes regisztrációval rendelkezik a www.facebook.com weboldalon. 

2.2.      A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

2.3.      A Játékos a Játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, a Játékszabályzatot pedig teljeskörűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Játékban a részvétel az adott Játék kiírása szerinti első aktivitással (pl.: like-olás, szöveges tartalom közzététele) kezdődik.

2.4.      A Játék posztban közölt eltérő rendelkezés hiányában egy Játékos csak egyszer vehet részt egy Játékban.

2.5.      A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

 1. A játék időtartama, menete 

3.1.      A játék időtartama: 2024. március 18. – 2024. március 30 23:59. 

3.2.      Sorsolás: 2024. április 2. 11:30

3.3.      Eredményhirdetés: 2024. április 2.  

3.4.      Nyertesek száma: 1 fő  

3.5.      Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Hódmezővásárhelyi Kosársuli SE  Facebook-ra oldalára kikerülő játékfelhívásban foglaltaknak maximálisan eleget kell tennie:  

(i)        A játékfelhívást tartalmazó posztot like-olnia kell, alá az alábbi szöveget kell kommentelnie: „Segítsd 1 százalékkal a Kosársulit!”

(ii)       Az (i)-es pontban megjelölt feladat mellett legalább egy embert be kell jelölnie, akinek a Játékos szerint tetszhet a nyeremény. 

(iii) A kommentnek nincs egyéb formai követelménye, csak az hogy egyértelműen egyezzen az (i) pont szövege és bele kerüljön a (ii)-es pont alapján megjelölt Facebook-felhasználó.   

 

 1. Nyeremények, Nyertes 

4.1.      Nyeremény: egy darab Michael Jordan Michell & Ness classic NBA-mez. 

4.2.      Nyertes: véletlenszerű sorsolással kiválasztott Játékos, aki egyértelműen eleget tett a 3.5-ös pont előírásainak. 

4.3.      A nyeremény készpénzre nem váltható át.  

4.4.      A Nyertest gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva, a Oh My Luck weboldalon működő alkalmazással (https://ohmyluck.com/hu/raffle-generator/) választjuk ki 2024. április 1-én.  

4.5.      Pótnyertest csak akkor hirdetünk, ha az első nyertes nem felel meg a Játékszabályokban leírtaknak. Ebben az esetben újabb gépi sorsolást tartunk. 

4.6.      A nyeremény más magánszemély számára 1 alkalommal átruházható, a Szervező előzetes, írásbeli értesítését követően, amennyiben a Nyertes nyereményét nem tudja vagy nem szeretné saját maga számára átvenni. Az átruházás a Szervező és a Nyertes egyeztetésén és közös megegyezésén alapul.   

4.7.      A Nyereményként kisorsolt eseményen történő részvételhez szükséges utazási és minden egyéb költségeket (kivéve adóvonzat) a Nyertes maga viseli.   

 

 1. A Nyertes értesítése

5.1.      A Nyertes nevét Facebook posztban tesszük közzé legkésőbb 2024. április 1-én-én, amely közzétételhez a Felhasználók a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak. Az eredményhirdetést követően a Nyertesnek a Szervezővel Messenger üzenetben, vagy a martonosi.janos@vasarhelyikosarsuli.hu emailen címre küldött privát e-mail üzenetben kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel.  

5.2.      Amennyiben a Nyertes legkésőbb az eredményhirdetést követő 30. napig nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, úgy elveszíti jogát a nyeremény átvételére. Az a Nyertes, aki a leírtak szerint a fenti határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.  

5.3.      A Nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőriznie.

 

 1. Kizárás

6.1.      Ha olyan Felhasználó játszik vagy nyer, aki a Játék szabályait megszegi, vagy a jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, és/vagy a Facebook felhasználói feltételeit megszegve, vagy megkerülve regisztrált a Facebookon, a Játékból automatikusan kizárásra kerül.  

6.2.      A Játékból kizárásra kerülnek továbbá azok a Játékosok, akik etikátlan magatartást tanúsítva nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással próbálják növelni, és ezzel a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevő nyerési esélyeit csökkentik. A Játékból való azonnali hatályú kizárást von maga után bármilyen (számítógépes) manipuláció, tömegesen generált e-mail címek vagy accountok létrehozása, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartás vagy annak megalapozott gyanúja.  

6.3.      A Játékból kizárásra kerül az a Játékos, aki kommentjeivel sérti a Szervező jogát, jogos érdekeit (ilyennek minősül az is, ha a Játékos más személy, személyek vagy társadalmi csoportok jogát, jogos érdekét sértő megjegyzéseket, kommenteket tesz közzé).

 

 1. A Szabályzat módosítása 

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának a jogát. A Szabályzat módosításáról a Hódmezővásárhelyi Kosársuli SE. Facebook oldalának üzenőfalán keresztül értesíti a Játékost.

 

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező nem szavatolja a Játék szünetmentességét, a Játékot bármikor, bármilyen okból felfüggesztheti, megszüntetheti.  Az internetszolgáltató vagy a Facebook műszaki hibájából eredő károkért való felelősséget a Szervező kizárja. A Szervező a Játék működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, de azokért kizárja felelősségét. A Szervező kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 9.1.      A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

 9.2.      A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

9.3.      A Játék független a Facebooktól, a Facebook abban nem vesz részt, azt nem támogatja.

9.4.      Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot indokolt esetben bármikor visszavonja vagy feltételeit megváltoztassa.

9.5.      A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít. 

 

 1. Adatkezelés és adatvédelem

A Szervező a Játékkal kapcsolatban végzett adatkezelés tekintetében az alábbi adatvédelmi tájékoztatást teszi közzé, összhangban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.).

 

10.1.    Az adatkezelő

A Nyereményjátékban való részvételre Játékszabályzatban meghatározott Játékosok az ott leírtak szerint jelentkezhetnek. A jelentkezés és a Játékban való részvétel, továbbá a Nyertes esetében a nyeremények átvétele kapcsán a Játékosok személyes adatokat adnak meg. A személyes adatok kezelését végző adatkezelő a Szervező, adatai:

Név: Hódmezővásárhelyi Kosársuli SE

Rövidített név: Vásárhelyi Kosársuli

Bírósági bejegyzés: Csongrád Megyei Bíróság – 1994.12.21.

Nyilvántartási szám: Szegedi Törvényszék – Pk.60197/1994

Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Németh László u. 18.

Adószám: 18454040-2-06

Statisztikai számjel: 18454040-9312-521-06

Elnöke: Szabó Attila

 

10.2.    A kezelt személyes adatok köre

A Szervező a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli a Játék kapcsán:

(i)        Játékosok esetében

 • Facebook profilnév

(ii)       Nyertes esetében

 • név
 • telefonszám
 • email cím

10.3.    Az adatkezelés jogalapja

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján kezeli (GDPR 6. cikk (1) a) pont). A Játékosok hozzájárulásukat a Játékra a Játékszabályzatban leírtak szerint történő jelentkezésükkel (ráutaló magatartással) adják meg. A hozzájárulással a Játékos vállalja, hogy nyerés esetén a Szervező közzéteszi a nevét a Szervező Facebook oldalán. 

10.4.    Az adatkezelés célja

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékban való részvétel, a nyeremények kisorsolásának, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés és a nyeremények átadásának lehetővé tétele céljából kezeli.

10.5.    Az adatkezelés tartama

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Nyereményjáték Játékszabályzatban meghatározott tartama alatt kezeli.

A Játékos az martonosi.janos@vasarhelyikosarsuli.hu  email címen keresztül bármikor visszavonhatja az adatkezléshez adott hozzájárulását.

10.6.    Törlés

10.6.1. A Nyereményjáték lezárultával a Nyertes személyes adatainak kivételével a Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek. A Nyertes személyes adatait a Szervező a vonatkozó számviteli előírások alapján a nyeremény kézbesítését/átvételét követő 8 évig tárolja, ezt követően pedig törli.

10.6.2. A fentiektől függetlenül a Szervező törli a nem nyertes Játékos személyes adatait, amennyiben a Játékos erre vonatkozó kérelmet nyújt be a Szervezőhöz martonosi.janos@vasarhelyikosarsuli.hu  email címen keresztül.

10.7.    Adattovábbítás(ok), Adatfeldolgozó(k)

A Játékos személyes adatait kizárólag a Szervező Játék lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg.

10.8.    Adatbiztonság

A Szervező a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvét követve mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és a Játékosok jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. A Szervező biztosítja, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. A Szervező adatbiztonsági intézkedésekkel éri el, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

10.9.    Vegyes rendelkezések

Ez a Szabályzat elérhető a https://www.vasarhelyikosarsuli.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat linken.

 

Utolsó módosítás dátuma: 2024. március 19.